top of page

FovArt Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

FOVART KULLANICILARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden FovArt Sanat Galerisi (“FovArt”) tarafından FovArt’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak FovArt müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Fovart Sanat Galerisi tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

FovArt ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.fovart.com adresinde yer alan FovArt Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (FovArt KVK sayfasından) erişebilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz FovArt nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, FovArt ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, FovArt faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir. 

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

FovArt yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir: 
 

  • FovArt faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,

  • FovArt adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,

  • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla ,iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, Fovart Sanat Galerisi bilgi formları dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca FovArt'a başvurarak; 
 

a. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,

c. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme,  KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Bu kapsamda iletilen talepler FovArt tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, FovArt tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

5. Talepleriniz ile İlgili İletişime Geçmek  İsterseniz

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ekleri ile info@fovart.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır. 

bottom of page